Minoxidil

Posledná úprava 08.07.2019

Minoxidil bol v 70-tych rokoch vyvinutý na liečbu vysokého krvného tlaku pod názvom Loniten. Testovaním sa zistilo, že nárast vlasov je vedľajším účinkom minoxidilu. Viedlo to k vývoju roztoku na vonkajšie použitie na liečbu androgénnej alopecie pre mužov a aj pre ženy. V súčasnosti sú najpoužívanejšie 2% (pre ženy) a 5% (pre mužov) topikálne roztoky.

Použitie pri padaní vlasov

Minoxidil je lokálny prípravok, ktorý podporuje rast vlasov. Hoci je pri celkovej mužskej plešatosti menej efektívny ako pri ošetrení „lysín“, je minoxidil najčastejšie používaná zložka v lokálnych prípravkoch určených na rast vlasov.

Vieme, že minoxidil stimuluje nárast vlasov, predlžovaním ich rastového cyklu. Presný mechanizmus účinku na vlasové folikuly však nieje presne známy. Najrozšírenejším vysvetlením účinkov je, že ako tzv. vazodilátor rozširuje cievy a je predpoklad, že sa takto zvýši prísun výživných látok do vlasových folikulov. Iné vazodilátory však takýto účinok na vlasy nemajú a preto je zrejmé, že to nehrá hlavnú úlohu pri aktivovaní rastu vlasov pomocou minoxidilu. Pre úplnosť informácií je možné dodať, že stimulačný efekt Minoxidilu môže spôsobovať aj fakt, že minoxidil pôsobí aj na otvorenie tzv. draslíkových kanálov, ktoré prepúšťajú draslík von z bunky. Výskumy v tejto oblasti sú však ešte nedostatočné. Zatiaľ bude teda najjednoduchšie hovoriť všeobecne o minoxidile ako o vlasovom aktivátore.

Stále mnoho pozornosti sa venuje detailnému poznaniu a pochopeniu mechanizmov účinku Minoxidilu na rast vlasov, pretože to môže viesť k vývoju ešte efektívnejších prostriedkov proti vypadávaniu vlasov.

Mechanizmus

Minoxidil pôsobí hlavne na predĺženie anagénnej fázy vlasových buniek, počas ktorej vlasy rastú. Vlasové bunky prechádzajú troma fázami, rastovou (anagénnou), prechodnou (katagénnou) a pokojovou (telogénnou). Tieto sa cyklicky obmieňajú, pričom nové folikuly nahrádzajú tie staršie. Skrátená anagénna fáza je zodpovedná za problémy s vypadávaním vlasov. Tak, ako je tomu pri mužskej plešatosti (androgénnej alopécii), kedy testosterón a jeho derivát DHT ovplyvňuje skrátenie anagénu.

Podľa prebiehajúceho výskumu mechanizmu účinkovania minoxidilu, pôsobí minoxidil priamo na ATP-senzitívne K+ kanály. Podľa in vitro štúdie (s použitím orgánovej kultúry) bol minoxidil schopný utlmiť redukciu anagénnej fázy vyvolanej tolbutamidom, ktorý blokuje ATP-senzitívny K+ kanál. Minoxidil zároveň spôsobí to, že „otvorí“ draslíkové kanály (teda K+ kanály) k bunkám folikulov s rôznorodou distribúciou k folikulom, cibuľkám a vlasovej pokožke. Štúdia tiež uvádza, že minoxidil predĺžil anagén iba na kultúrach bez vybraných rastových faktorov (inzulín, hydrokortizón), a pri takomto scenáre tolbutamid blokoval minoxidil. Jeden z týchto receptorov (sulfonylmočovina 2B) sa prejavuje v bunkách papilárnej línie, rovnako ako vo folikuloch, a može byť zapojený do minoxidilovej signalizácie prostredníctvom adenozínu a receptora A1.

Ďalším vierohodným vysvetlením by mohlo byť posilnenie prietoku krvi, zvýšený prietok krvi bol zaznamenaný pri 5% koncentrácii lokálneho minoxidilu, pri nižších dávkach tomu tak nebolo.

Nakoniec, je tiež možné, že minoxidil pôsobí prostredníctvom imunitného systému. Odborníci predpokladajú, že stimulácia prostaglandínovej syntázy-1 a následná produkcia PGE môže vyvolať rast vlasov. Treba poznamenať, že všeobecné padanie vlasov (alopecia areata) je podľa všetkého prepojené s imunitným systémov, kedy je nadbytok Th1 signalizácie vzhľadom k Th2, spájaný s patofyziológiou autoimunitného kožného ochorenia – alopecia aerata.

Zdá sa, že predĺženie anagénnej fázy vlasových folikulov podporuje rast vlasov. Mechanizmus povzbudenia anagénu ale v súčasnosti nie je známy.

Androgénna alopécia

Androgénna alopécia je termín označujúci vzorové mužské vypadávanie vlasov (často s charakteristickým tvarom podkovy), začínajúce na prednej časti hlavy a postupujúce cez spánky smerom dozadu, pričom strany zostanú väčšinou nedotknuté. Ľudia s androgénnou alopéciou často používajú minoxidil. Dobrovoľníci na dvoch iránskych dermatologických klinikách aplikovali minoxidil denne, údaje boli následne získané od 95% zúčastnených. Odstúpenie od výskumu z dôvodu vedľajších účinkov bol relatívne minimálny (13% vypadnutých mužov). Väčšina osôb ukončila liečbu kvôli slabému účinku (66,5%), prípadne boli iba príliš leniví, aby si prípravok aplikovali (15,3%). Navyše, miera úspešnosti minoxidilu počas dlhodobého sledovania (v dĺžke 5 rokov) sa zdá byť nižšia, než pri kratších pokusoch s približne 20-30% pacientov, ktorí boli s výsledkami spokojní.

Porovnávacia štúdia sa zamerala špeciálne na androgénnu alopéciu, pričom porovnávala účinok 5% roztoku minoxidilu (50 mg) oproti 1% (10 mg), každý aplikovaný dva krát denne. Zistilo sa, že po 24 týždňoch sa pri zvýšenej koncentrácii podstatne zvýšil účinok a vlasy vykazovali opätovný rast v meraniach v 8., 16. a 24. týždni. Priemerná zmena od východiskovej hodnoty pri nižšej dávke (vzhľadom na počet jemných chĺpkov) bola 21,2 a pri skupine s 5% roztokom bola 26,4. Podobný trend bol badateľný aj v prípade celkového počtu vlasov, hoci prínos nebol päťnásobne vyšší u vyššej dávky. Napriek tomu bol podstatne vyšší. Pri tejto štúdii bola odozva 77,4% v prípade 1% skupiny a 81,1% v 5% skupine, pokiaľ ide o nepatrné zlepšenie. Mierne zlepšenie stavu hlásilo 30,8% a 17,1% zúčastnených.

Zdá sa, že minoxidil účinkuje pri vzorovom mužskom padaní vlasov. Stupeň efektívnosti a miera odozvy sa zdá byť nižšia, než jeho vplyv na všeobecnú stratu vlasov (alopecia areata). Minoxidil neúčinkuje v anti-androgénnom zmysle (čo je primárna patológia vzorového mužského vypadávania vlasov).

Krátkodobé testy udávajú 60% spätnú väzbu, testy s dlhšou dobou trvania majú odozvu pod 30%. Sčasti je to spôsobené neschopnosťou minoxidilu udržať opätovný rast vlasov, no hlavne kvôli odstúpeniu účastníkov z testov.

Stupeň efektívnosti

Aplikácia 1 ml 2% roztoku (20 mg) počas 24 týždňov je spájaná s priemerným nárastom počtu vlasov o 13,2%, s menším účinkom pri závažnejších prípadoch vypadávania vlasov. Celková odozva bola 56,1%.

V porovnaní s placebom bol po 16 týždňoch užívania účinok penového minoxidilu (5%) samotnými testujúcimi ohodnotený v 70,6% ako zlepšenie stavu (6,2% udávalo zhoršenie stavu). V prípade placeba hlásilo 42,4% zúčastnených zlepšenie stavu a 19,2% zhoršenie stavu. Po posúdení stavu odborníkmi došlo k opätovnému rastu vlasov po minoxidilovej kúre u 38,3% zúčastnených, v prípade placebo skupiny u 5,2%. Výrazný opätovný rast vlasov bol nameraný u 7,8% (minoxidil) a u 0,6% (placebo).

Ak porovnáme 5% roztok s 1% roztokom, sú odpovede na „nepatrné“ a „mierne“ zlepšenie stavu 81,8% a 30,8% (5%) oproti 77,4% a 17,1%. Z toho vyplýva, že päť percentný roztok je o niečo efektívnejší. Odozva po dvanástich mesiacoch ošetrovania 5% minoxidilom bola 52% v prípade androgénnej alopécie. V prípade alopecia areata u žien je 5% minoxidil oveľa efektívnejší, než 2%, pokiaľ ide o hodnotenie pacientov. Hoci sa 5% minoxidil zdá byť pri skorých meraniach oveľa efektívnejší, než 1-2% roztok, štatisticky podstatnejšie rozdiely vidno po 48 týždňoch, niekedy boli zaznamenané už po 8 týždňoch. V jednej štúdii bolo uvedené, že po 48 týždňoch spôsobil 5% minoxidil, v porovnaní s 2% minoxidilom, až o 45% mohutnejší opätovný rast vlasov. Oba roztoky boli pritom efektívnejšie, než placebo.

Vyššia koncentrácia minoxidilu (5%) sa zdá byť efektívnejšia. No napriek tomu, že oproti 2% ide o viac ako dvojnásobnú dávku, výsledok nie je dva krát tak efektívny. Odozva aj stupeň efektivity je iba nepatrný, tak ako pri 5% prípravkoch, tak pri 5% roztokoch a penách.

Po vysadení užívania minoxidilu sa hodnoty opätovného rastu vlasov znormalizujú a po 4 až 6 mesiacoch sa znovu prejaví plešatenie. Ak sa kúra udržiava, tak sú pri meraniach po dvoch rokoch udávané priemerné hodnoty 30% pre 5 percentný minoxidil (v porovnaní s placebom). 5% roztok je aj v tomto meraní efektívnejší než 2%. Táto štúdia má ale relatívne nízku výpovednú hodnotu.

Minoxidil je v prípade straty vlasov iba provizórne riešenie, nie je to liečba. Po vysadení minoxidilu sa jeho účinky postupne vytratia a znovu dochádza k plešateniu.

Porovnávacie štúdie

Minoxidil vo forme 5% peny je nový spôsob dodania minoxidilu a zdá sa byť efektívny u osôb s androgénnou alopéciou (mužská plešatosť). Jedna štúdia porovnávala 5% minoxidil vo forme peny (aplikácia raz denne po 50 mg) oproti 2% minoxidilovému roztoku užívanému dva krát denne po 20 mg. Išlo o ženy trpiace na alopéciu. Testované osoby po 24 týždňoch udávali, že 5% pena je oveľa efektívnejšia než 2% roztok. Rast vlasov stúpol o 16,2% v prípade peny a 13,8% v prípade roztoku. Pena bola vyhodnotená ako podstatne lepšia aj vzhľadom na to, že nenarušovala účes a bolo hlásených podstatne menej vedľajších účinkov. Odozva sa mierne zvýšila z 56,1% na 67,7%.

Minoxidilová pena účinkuje už pri jednej aplikácii denne, a môže byť o niečo efektívnejšia, než tradičný roztok.

Ak porovnáme efektívnosť 5% minoxidilu s 1mg s orálnym anti-DHT agentom, ktorý vyvoláva rast vlasov (Finasterid), bolo podľa štúdie zameranej na androgénnu alopéciu po 12 mesiacoch aplikácie zistené, že úspešnosť minoxidilu je 52% a finasteridu 80%. V prípade hodnotenia účastníkov štúdie sa nepodarilo nájsť podstatné rozdiely v efektívnosti. Finasterid bol ale spájaný s nižšou hladinou androgénov (DHT) a poklesu libida u 15% osôb.

Minoxidil môže byť rovnako efektívny ako finasterid, no nástup účinku u minoxidilu je nižší ako u finasteridu.

Vzájomná interakcia výživných látok

Tretinoín (kyselina all-trans retinová)

Tretinoín je lokálne užívaná kyselina all-trans retinová, účinný analóg vitamínu A. Tretinoín dokáže zvýšiť priepustnosť kože pre minoxidil v priemere trojnásobne pri 0,05%. Sám o sebe má schopnosť vyvolať opätovný rast vlasov, hoci s nižšou odozvou, než samotný minoxidil.

Dodanie tretinoínu v 0,01% roztoku k 5% minoxidilovému roztoku spôsobí, že jednodenná aplikácia 5% roztoku je rovnako efektívna ako používanie minoxidilu dva krát denne bez pridania tretinoínu.

Pyrithion zinku

Pyrithion zinku je protilupinová zložka, ktorá môže pri opätovnom raste vlasov pomôcť. Porovnávacia štúdia porovnávala 1% pyrithion zinku (Head and Shoulders) s 5% minoxidilom (Rogaine), rovnako ako ich kombináciu. Minoxidil bol viac než dva krát tak efektívny ako pyrithion zinku a ich kombinácia vykazovala lepšie výsledky ako 5% minoxidil užívaný počas 9 týždňov. Účinkoval však horšie ako minoxidil. Rozdiel oproti pyrithion zinku užívanému počas 27 týždňov nebol významný.

Ketokonazol

Ketokonazol (Nizoral) je lokálna aplikácia, ktorá dokáže znížiť syntetizovanie testosterónu na DHT a znižuje androgénny efekt DHT u vzorového mužského vypadávania vlasov.

Výskum, ktorý skombinoval šampón s obsahom 2% ketokonazolu a 2% minoxidilu, udáva, že táto kombinácia bola efektívnejšia, než samotný 2% minoxidil a efektívnejšia než samotný 1mg finasterid. Bola však menej efektívna, než kombinácia 2% minoxidilu a 1mg finasteridu. Ďalšia štúdia, ktorej sa zúčastnili 8 muži s androgénnou alopéciou, porovnávala 2% ketokonazol aplikovaný 2 až 4 krát týždenne a denná aplikácia minoxidilu udáva, že minoxidil bol v nevýznamnom merítku efektívnejší pri podpore rastu vlasov.

Kombinácia výživných látok môže mať aditívne alebo synergické výhody, no kombinačné štúdie nemajú vysokú výpovednú hodnotu.

Vedľajšie účinky

Alergické reakcie v podobe vyrážiek, ťažkostí s dýchaním, úzkosť na prsiach, opuchy na tvári. Často sa vyskytujúce bolesti na hrudi alebo zrýchlený tlkot srdca. Potenie dlaní a chodidiel ako aj rýchly nárast telesnej hmotnosti sú menej časté príznaky.

Otázky a odpovede

Ako rýchlo minoxidil účinkuje?

Klinické štúdie preukázali viditeľný nárast vlasov už počas 6-8 týždňov od začiatku liečby minoxidilom. Z tela zmizne približne po 1 - 2 týždňoch.

Je vyššia koncentrácia minoxidilu zárukou vyššieho účinku?

Najčastejšie používané koncentrácie minoxidilu sú 2% a 5%. Štúdie dokázali, že 5% koncentrácia minoxidilu má väčšiu efektivitu ako 2% koncentrácia, pretože sa jednoducho do pokožky vstrebe viac minoxidilu.
Testy tiež potvrdili, že pri 5% koncentrácii minoxidilu v roztok na báze alkoholu, dosiahla najvyššiu možnú vstrebateľnosť. Je teda zbytočné používať vyššie koncentrácie minoxidilu obsiahnutého v roztoku na báze alkoholu.

Vyššia koncentrácia minoxidilu tiež vedie k vyšším vedľajším účinkom.

Kto by nemal užívať minoxidil?

Dojčiace ženy. Zistilo sa, že minoxidil preniká aj do materského mlieka.

Lupiny alebo mastný povlak na hlave po aplikácii minoxidilu.

Minoxidil sa najčastejšie distribuuje vo forme roztoku, ktorý obsahuje:

- Minoxidil (2% alebo 5% koncentrácia prípadne viac)
- Alkohol (etanol)
- Propylen glycol

Dôležitý je pomer alkoholu a propylén glycolu. Pokiaľ obsahuje roztok vysoké percento alkoholu, ktorý pokožku vysúša, s veĺkou pravdepodobnosťou sa budú vytvárať po čase lupiny.

Na druhej strane, ak roztok obsahuje vysoké percento propylén glycolu, po aplikácii bude minoxidil na hlave pomalšie schnúť. Na hlave sa dlhšie udrží mastný povlak. Propylen glycol taktiež spôsobuje podráždenie pokožky a svrbenie.

Náš tip: V súčasnosti je na trhu nový liek s podobným zložením ako minoxidil ale s výhodou minimálnych nežiadúcich účinkov - Nanoxidil 5%

Zdroje

Čítajte ďalej Finasterid
Máte otázku týkajúcu sa tejto témy? Pýtajte sa


Zatiaľ bez hodnotenia

Podporte eOtazky lajkom

Doporučené produkty

Blízke témy